O programie

"Żyjmy razem, a nie obok siebie" to projekt skierowany do ludzi, którzy chcą otworzyć swoje serca, wyciągnąć pomocną dłoń i poświęcić czas drugiemu człowiekowi. We współczesnym świeci pogoni za pieniądzem i sławą często zapominamy o potrzebach innych, koncentrując sie wyłącznie na sobie. W konsekwencji zostajemy sami, bez wsparcia rodziny, przyjaciół i najbliższych. Czas to zmienić! Należy uświadomić sobie, że współczesny świat nie należy wyłącznie do ludzi bogatych pięknych i zdrowych, ale także jest w nim miejsce dla osób starszych, chorych, samotnych, niepełnosprawnych i potrzebujących.

Głównym celem projektu jest kształtowanie wśród młodzieży, żyjącej w wirtualnym świecie gier komputerowych, Internetu, świecie ogarniętym żądzą pieniądza i sukcesu, postaw otwartości na potrzeby innych ludzi, propagowanie wspólnotowego, opartego na rodzinnych wartościach stylu życia, kształtowanie postaw otwartości i tolerancji wobec wszelkiej inności, potrzeby niesienia pomocy drugiemu człowiekowi oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie języków obcych i stosowania nowoczesnych technologii.

Uczestnikami projektu jest  ok 500  uczniów i 30 nauczycieli ze szkół partnerskich z Polski, Niemiec, Łotwy, Włoch i Turcji, którzy będą zaangażowani w działania projektowe zarówno o zasięgu lokalnym jak i międzynarodowym. 

Odbędą się trzy międzynarodowe spotkania projektowe (Niemcy, Włochy, Polska), w których weźmie udział po dwóch nauczycieli z każdego kraju. 

5 krótkoterminowych wymian uczniów w każdym z krajów partnerskich w których weźmie udział 120 uczniów w tym 4 ze specjalnymi potrzebami ze szkoły we Włoszech, która kształci uczniów niedostosowanych społecznie. W trakcie tych wymian uczniowie będą uczestniczyli w warsztatach, szkoleniach i akcjach prowadzonych na rzecz potrzebujących. We Włoszech 3 XII 2015 będziemy wspólnie organizować i uczestniczyć w obchodach "Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, w Polsce wspólnie zorganizujemy festyn dla ok 300 osób niepełnosprawnych pod hasłem "Żyjmy razem a nie obok siebie", w Niemczech w Centrum Szkolenia Zawodowego Robby odbędzie się cykl spotkań i szkoleń nt pracy z ludźmi niepełnosprawnymi. Poznamy działalność charytatywną szkół z Turcji i Łotwy. W każdym z krajów będzie zorganizowany wieczór  narodowy na którym zaprezentujemy tradycje weselne w danym kraju.

W trakcie realizacji projektu młodzież weźmie udział w akcjach przeprowadzanych przez organizacje humanitarne, zorganizuje akcje charytatywne na rzecz potrzebujących w najbliższej okolicy, odwiedzi i pozna problemy osób wykluczonych ze społeczności lokalnej. W szkołach zostaną zorganizowane, m. in. : Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem (17 X), Dzień Tolerancji, Praw Człowieka i Integracji Europejskiej (5 V), poprzedzone kampanią informacyjną w lokalnych mediach. W obecnych czasach coraz wyraźniej zaznacza się konflikt pokoleń, rodzina traci na wartości, dlatego w trakcie realizacji projektu duża uwaga zostanie poświęcona zacieśnianiu więzi rodzinnych, stąd konkursy, m. in. "Drzewo Genealogiczne", "Spoko Rodzinka" (kalendarza), "Super Dziadkowie" (fotografia).

W wyniku przeprowadzonych działań poprawią się relacje międzypokoleniowe i międzyludzkie, umocni się dialog międzykulturowy, osoby potrzebujące i wymagające wsparcia otrzymają właściwą pomoc, wśród uczniów i nauczycieli wzrosną kompetencje językowe i umiejętności w obszarze TIK. Szkoły partnerskie będą pozytywnie postrzegane w swoim środowisku, wzrośnie atrakcyjność oferty edukacyjnej.

Przewiduje się, przy zastosowaniu właściwych działań upowszechniających rezultaty projektu, korzyści w wymiarze globalnym i lokalnym. Przede wszystkim podniesie się świadomość na temat sposobów przeciwdziałania wykluczeniu' udzielana pomoc będzie efektywniejsza; podejmowane przez uczestników projektu i innych beneficjentów kolejne inicjatywy przełożą się na  trwałą zmianę postaw społeczeństwa wobec głównego problemu projektu.

Projekt zakłada, koordynowaną przez placówkę z Polski, współpracę partnerów, opartą o sprawdzone narzędzia zarządzania (w zakresie monitorowania i ewaluacji na każdym etapie realizacji-planowania, wdrażania, upowszechniania), a także dostosowywanie metodologii w toku działań do występujących, względem wstępnych założeń, zmian w celu uzyskania możliwie najwyższej jakości i trwałości rezultatów.

W myśl projektu, młody człowiek to "WULKAN ENERGII", który zamiast marnować czas na gry komputerowe i poszukiwanie doraźnych przyjemności powinien zwrócić się w stronę drugiego człowieka!

Kontakt z nami

Sekretariat

adres e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
tel.  (71) 319-58-94; 
faks: (71) 319-58-94

Dyrektor Szkoły
mgr inż. Małgorzata Staniszewska

Chętnie odpowiemy na pytania

contact

 

 

Jesteśmy otwarci na sugestie

Wicedyrektor Szkoły
mgr Halina Wojciechowska 

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 35Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr Agnieszka Świerkowska-Gembara

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 34