Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

SPRAWOZDANIE  FINANSOWE ZA 2020 r.

Zgodnie z § 34 ust. 9  rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września
2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 342) Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym informuje, że sprawozdania finansowe za rok 2020, na które składają się:

  • bilans jednostki budżetowej,
  • rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
  • zestawienie zmian w funduszu jednostki,
  • informacja dodatkowa,

są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołowskiego.  

Kontakt z nami

Sekretariat

adres e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
tel.  (71) 319-58-94; 
faks: (71) 319-58-94

Dyrektor Szkoły
mgr inż. Małgorzata Staniszewska

Chętnie odpowiemy na pytania

contact

 

 

Jesteśmy otwarci na sugestie

Wicedyrektor Szkoły
mgr Halina Wojciechowska 

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 35Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr Agnieszka Świerkowska-Gembara

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 34